1974'ten günümüze

BÖLÜM 1
KURULUŞ VE ÇALIŞMA AMAÇLARI

MADDE1: KURULUŞ VE AMAÇ
Göznurunu koruma, körlerin eğitimi ve rehabilitasyonu, körlere iş bulma amacıyla merkezi Ankara olmak üzere “Türkiye Körler Vakfı” kurulmuştur.
Türkiye Körler Vakfı, aşağıdaki maddelerde “vakıf” kısa adı ile anılmıştır.

MADDE 2: ÇALIŞMA KONULARI
Vakfın amacı doğrultusunda çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.
a. Öğretim ve eğitimi ile rehabilitasyon çalışmaları için gerekli her türlü tedbiri almak, b. Yetişkin körleri, uygun süreli kısa kurslara yeteneklerine göre işe alıştırmak ve yetiştirmek, okuma ve yazmayı öğretmek, c. Görenek ve davranışları yönünden yeteneklerini geliştirmek d. Yetişkin körleri yasaların tanıdığı olanaklardan da yaranarak işe yerleştirmek ve bir süre çalışmalarını yakından izlemek, e. İş ve meslek sahibi olup da görme duyusunu yitirenlere asıl işinde ya da ona yakın işlerde çalışabilmesi için gerekli öğretim ve eğitim olanakları tanımak, f. Yetenekli olan yetişkin körlere el sanatları öğretmek ve üretim ve pazarlama çareleri aramak, sağlamak, g. Çalışma yaşını geçmiş körlere iş ve öğretim yapabilmelerini sağlamak, h. Körlerin eğitim, öğretim ve rehabilitasyon konularında olumlu ve verimli çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli görülen hallerde bunların çalışmalarını desteklemek, i. Körlerin her türlü sorunları üzerinde kamuoyunu aydınlatmak ve ilgisini sağlamak, j. Körlerin eğitim ve rehabilitasyonu ilgili yayınlar yapmak ya da desteklemek, k. Körlerin ihtiyacı olan her türlü eğitim, öğretim ve rehabilitasyon araçlarını kar gütmeden sağlayıp satmak, l. Önlenmesi olanağı olan körlük olaylarına karşı gerekli her türlü tedbirler konusunda ilgilileri uyarmak, göz sağlığı konusunda çalışmalar yapmak.

MADDE 3 – GERÇEKLEŞTİRME:
Vakıf, ikinci maddede belirtilen çalışma konularını gerçekleştirmek üzere, a. Şubeler, tesis ve işletmeler kurabilir. b. Her türlü sözleşme ve hukuki tasarruflar yapabilir. c. Borç alıp verebilir. d. Taşınmaz mallar alır ve satar bunlar üzerinde her türlü hakları kurar ya da kaldırır. e. Her türlü inşaatı yapabilir. f. Bağış ve yardımları alır.

BÖLÜM II

YÖNETİM ORGANLARI

MADDE 4 – ORGANLAR:
Vakfın organları şunlardır:
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu
d. Danışma Kurulu

MADDE 5 – GENEL KURUL:
Vakfın Genel Kurulu, kurucu gerçek ve tüzel kişiler ile halefleri, Vakfın onur üyeleri ve etkin üyelerden oluşur.
Kurucu Tüzel kişiler, genel kurulları ya da yönetim kurulunca seçilmiş üyeleri aracılığıyla temsil
edilir.
Kurucu kişilerin ölümünde ya da görev yapmaya engel durumları çıkmasında daha önceden belirtilen halefleri, yoksa en yaşlı mirasçısı ya da onun seçeceği kişi, mirasçı bulunmaması durumunda Vakıf Yönetim Kurulunun seçtiği kurucu gerçek kişiye en yakın kişi halef olarak Genel Kurula katılmaya hak kazanır.
Vakıf Yönetim Kurulu’nun körlük sorunlarına hizmet etmiş ya da kör olarak bu konuda çaba harcamış ve istekli gerçek ve tüzel kişiler gerçek ve tüzel kişiler arsında etkin çalışmalar yapacağı inancıyla en az Yönetim Kurulu’nun 3 /4’ünün katıldığı ve bunların 2/3’ünün oyu ile seçildiği gerçek tüzel kişiler etkin üye olarak Vakıf çalışmalarına katılırlar. Zorunlu nedenler halinde etkin üyenin vakıftan ayrılmasına Vakıf Yönetim Kurulu, alınmasındaki aynı koşullarla karar verir. Etkin gerçek ve tüzel kişi üye sayısı, kurucu üyelerin yarısını (1 / 2) geçemez.
Merkezin bulunduğu kentin Vali, Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Vakıf onur üyeleri oy hakkı olmaksızın bu unvanı devam ettirdikleri sürece Vakıf çalışmalarına katılırlar.

MADDE 6 – GENEL KURUL TOPLANTISI
Genel Kurul, Yönetim Kurulunun kararı üzerine her yıl olağan olarak şubat ayının ilk on beş günü içerisinde toplantıya çağrılır.
Toplantı için yeterli çoğunluk, Genel Kurul üyelerinin yarısından bir fazladır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktir de bir hafta sonra ikinci toplantı yapılır ve bu toplantıda hazır bulunan üyelerle Genel Kurul çalışmaları başlar.

MADDE 7 – OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:
Genel Kurul üyelerinin 1/4’ünün isteği ya da Yönetim Kurulunun 2 / 3 çoğunluğu veya Denetleme Kurulunun oybirliği kararı ile Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantıya sebep olan gündem maddesinden başka bir konu Genel Kurulda görüşülemez.

MADDE 8 – TOPLANTI İLKELERİ
Genel Kurul toplantısının günü, saati ve yeri ile en az on beş gün önce, Genel Kurul üyelerine ve ayrıca Vakfı teftişe görevli yetkili makama bildirilir.
Genel Kurul toplantısını, Yönetim Kurulu Başkanı ya da yardımcısı açar. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreter seçilir.
Kararlar, salt çoğunlukla alınır. Şu kadar ki Vakıf senedini değiştirme kararı, Genel Kurul üye sayısının 3/4’ünün toplantıda hazır bulunması halinde 2/3 çoğunluk oyu ile alınabilir.
Ayrıca değişiklik önerisinin üyelere toplantıdan önce gönderilmiş olması şarttır.

MADDE 10 – GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:
Genel Kurul görev ve yetkileri aşağıda gönderilmiştir:
a. Yönetim, Denetleme ve Danışma Kurulu üyelerini seçmek,
b. Vakfın bütçesini ve geçen dönem bilançosu ile Gelir – Gider Cetvelini inceleyip oylamak,
c. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Denetleme Kurulu Denetim Raporu inceleyip tartışmak ve kurul üyelerini aklamak,
d. Vakfa ait taşınmaz malların satışına karar vermek,
e. Vakıf senedinde değişiklik yapmak,
f. Yönetim Kurulunun önerisi üzerine onur üyeleri ve onursal başkanın seçimi hakkında karar almak,
g. Danışma Kurulunun raporları hakkında karar almak,
h. Yönetim Kurulu önerileri ve çoğunluğun benimsediği başka konularda karar vermek.

MADDE 10 – YÖNETİM KURULU:
Vakıf Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul üyeleri arasından gizli oyla seçilen 10 asil ve 10 yedek üye ile geçen dönem başkanından oluşur.
Yönetim Kurulunun en az iki üyesi, görmez üyeleri seçilir. Yedekleri için de aynı oranlar uygulanır.
Yönetim Kurulu üyelerinin çalışma süresi iki yıl olup her yıl, süresi dolan beş asil ve beş yedek üyenin seçimi yapılır. Süresi dolmadan herhangi bir nedenle ayrılan üyenin seçim döneminin en çok oy almış bulunan yedek üyesi geçer. Asil üyelerden üs üste mazeretsiz olarak 3 kez toplantıya katılmayanların yerine yedeği çağrılır, bu üyenin üyeliği düşmüş olur.

MADDE 11 – YÖNETİM KURULU TOPLANTI İLKELERİ:
Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantısı en az altı üye ile açılır. Karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Gündemin saptanması ve toplantıya çağrı genel başkanlıkça yapılır.

MADDE 12 – GÖREV BÖLÜMÜ:
Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliği sona ermiş bulunan görevli üyeler yerine gizli oyla bir Genel Başkan ve iki Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman ile Sosyal Çalışmalar Proje ve Tesisler, Göz Nurunu Koruma, Mali Konular, Basın ve Yayın Raportörleri seçilir.

MADDE 13 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Yönetim Kurulu, Vakfın yürütücü organı olup,
a. Yasa, tüzük ve yönetmelikler gereğince verilmiş olan görevleri yapar.
b. Gelecek dönem çalışma programı ve bütçesi ile geçen dönem çalışma raporu ve bilançosu hazırlar,
c. Vakfa ait Rehabilitasyon Merkezleri ile diğer tesislerin işletme kuraların ve yöntemlerini saptar,
d. Çeşitli komiteler kurar ve üyelerini seçer,
e. Vakıf, tesislerde ve Rehabilitasyon Merkezinde vakıf adına görev yapacak yönetici ve memurları alır veya görevine son verir.
f. Gerçek ve tüzel kişiler önünde Vakfı temsil eder ve gerekirse temsil yetkisini Yönetim Kurulunun bir üyesine bırakır.
g. Vakıf çalışmalarına katılacak etkin üyeleri seçer ve Vakıf onur üyeliği önerilerini Genel Kurula sunar.
h. Gerekli görülen yerlerde, düzenleyeceği yönetmelik hükümlerine uygun bir biçimde çalışacak şubeler açar.
i. Vakıf tesislerinin işletmesinde Kamu Kuruluşlarıyla yararlı görülecek işbirliği ve anlaşmalar yapar.
j. Vakıf Yönetmeliği ve gerekli diğer yönetmelikleri hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

MADDE 14 – YÜRÜTME KURULU:
Yönetim Kurulu, gerektiğinde yetkilerinin bir bölümünü, Genel Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Sayman’dan oluşan bir Yürütme Kurulu’na bırakabilir.
Yürütme Kurulu’nun görev ve yetkileri ile çalışma yöntemleri Vakıf Yönetmeliğinde gösterilir.

MADDE 15 – DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur.
Kurul üyelerinin çalışma süresi iki yıl olup, her yıl süresi dolan üyenin yerine asil ve yedek üye seçimi yapılır.
Süresi dolmadan herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine seçim öncesinin en çok oy almış bulunan yedek üyesi getirilir ve süresi tamamlanır.

MADDE 16 – DENETLEME KURULU TOPLANTI İLKELERİ
Denetleme Kurulunun ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör seçer.
Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır, toplantı en az iki üyenin katılmasıyla açılır. Kara yeter sayısı salt çoğunluktur.
Gündemin saptanması ve toplantıya çağrı başkanlıkça yapılır.

MADDE 17 – DENETME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:
Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a. Her üç ayda bir defterler ve resmi belgeler üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna vermek,
b. Her yılsonu bilanço ve gelir gider cetveli üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenlenecek raporları Genel Kurul’a vermek.
c. Yıllık bütçe tasarısı hakkında görüşlerini Genel Kurul’a bildirmek
d. Gereğinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak.

MADDE 18 – DANIŞMA KURULU
Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun her alanını temsil gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından mali, sağlık, hukuk, eğitim, teknik, ticaret ve sanayi, yönetim, sosyal bilim ve yayın alanlarını temsil edebilecek yeterli tecrübeli ve bilgili kişiler arasından seçilecek dokuz üyeden oluşur ve bunların en az ikisi kör yurttaştan olur.
Danışma Kurulu üyeleri, Genel Kurul üyeleri arasından seçilebilir. Kurul üyeleri arasından ya da Vakıf dışından seçilebilir. Kurul üyelerinin çalışma süresi üç yıl olup her yıl süresi dolan üç üyenin yerine seçim yapılır. Süresi dolmadan herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine Yönetim Kurulunca seçim yapılır ve seçilen üye ayrılan üyenin süresini tamamlar.
Danışma Kurulu en az yılda iki kez toplanır. Gerektiğinde Yönetim Kurulu da toplantıya çağırabilir. Toplantı, katılan üyelerle açılır, karar yeter sayısı olağan çoğunluktur.
Danışma Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.
Gündemin saptanması ve toplantıya çağrı başkanlık ve sekreterlikçe yapılır.

MADDE 19 – DANIŞMA KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
a. Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca verilmiş danışma konularında inceleme yaparak raporlar hazırlamak.
b. Vakıf amaçları ve çalışma konularıyla ilgili inceleme ve araştırma yaparak Yönetim Kuruluna vermek.
c. Vakıf için yararlı yayınlar hazırlamak.

MADDE 20 – ÜCRETSİZ ÇALIŞMA
Vakıf Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu v e Danışma Kurulunda görev alan üyeler çalışmaları karşılığı herhangi bir ücret almaz.

BÖLÜM III

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 21 – VAKFIN VARLIĞI:
Vakfın varlığı, ilişik çizelgede adları yazılı gerçek ve tüzel kurucu üyelerin vakfettikleri para, taşınmaz ve taşınır mallarda oluşur.
Vakfın varlığı hiçbir biçimde amaç dışı konulara ayrılamaz ve harcanamaz.

MADDE 22 – MALİ UYGULAMA
Vakfın hiçbir şekilde kar amacı olmayıp gelirinin %80’ini amaca uygun genel özel ve katma bütçeli idarelerin görevleri ve bütçeleri içinde kalan hizmetlere benzer hizmetler için harcanır.
Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve konular sırayla konularak uygulama yapılır ve her hizmet ile işletme, hazırlanacak yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülür.

MADDE 23 – BAĞIŞLAR:
Vakıf, amaca uyan %80’i 903 sayılı kanunun 4. Maddesi gereğince genel, özel ve katma bütçeli idarelerin görevleri ve bütçeleri içinde kalan hizmetleri öngören bağışlar kabul edilir.
Yönetim Kurulu uygun görmediği bağışları kabul etmeme ve uygun görülen bağışları Vakfın yararına en uygun b ir biçimde uygulamaya yetkilidir.

MADDE 24 – YEDEK AKÇE:
Bir yıllık dönem içinde, Vakıf fonlarının plasmanından ve Vakfa bağlı işletmelerden elde edilen net gelirin toplamı Vakfın yedek akçesinin hesabına esas olur. Bu gelirden yönetim giderleri ile 903 sayılı kanun gereğince ve saptanacak olan teftiş ve denetleme giderlerine katılma payı düşünülerek kalan miktardan %10 yedek akçe olarak ayrılır.
Yıllık Vakıf gelirleri, Yönetim giderlerini ve Vakfa bağlı işlemlerin zararlarını karşılamayacak durumda olursa gereken harcama Yönetim Kurulu Kararıyla yedek akçe hesabından yapabilir. Vakfın resmen kuruluşundan sonra sonraki on yıl olağan Genel Kurulda toplanan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçenin yeterli olduğuna karar verilirse yedek akçenin ayrılması durdurulur. Yedek akçenin yeterli olmadığına karar verilmesi halinde yedek akçe ayrılmaya devam edilir. Ondan sonra her beş yılda bu konu Genel Kurul’ca tekrar ele alınır.

MADDE 25 – PLASMAN PROGRAMI:
Vakfın varlığına ek olarak bağışlanan paralarla, yıllık net gelirden ayrılan yedek akçeler, gelecekteki projeler için toplanan bağışlar ile uzun süre harcamayacağı öngörülen gelir fazlaları, Vakfa en emin ve en yüksek geliri sağlayacak biçimde aşağıdaki sıraya göre:
a. Devlet tahvillerine,
b. Şirket hisse ve tahvillerine
c. Taşınmaz mallara,
Yönetim Kurulunun kararına göre yatırılır. Yapılacak plasmanlar derhal paraya çevrilebilme ilkesi göz önünde tutulur.
d. Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük’ün 37. Maddesinde sınırlana yönetim, idare masrafları ile Vakıf gelirlerini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan Vakıf gelirlerinin tümü Vakıf amaçlarına tahsis ve sarf edilir.

MADDE 26 – VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK:
Vakıf amacının gerçekleşmesine ayrılmış olup, vekâletname bağışlama ve satın alma yolu ile kazanılmış bulunan taşınmaz mallar, ekonomik değerini ve rantabilitesini büyük ölçüde ve devamlı olarak yitirme durumuna düşerse Genel Kurul kararı ile 903 sayılı kanundaki yöntem ve ilkeler dâhilinde satılabilir.
Yukarıdaki birinci fıkra kapsamına girmeyen taşınmaz mallar ile hisse senetleri ve tahviller Yönetim Kurulunun kararı ile paraya çevrilebilirler. Sağlanan paralar 24. Maddeye uygun olarak değerlendirir.

MADDE 27 – MALİ DÖNEM:
Vakfın hesap dönemi, 1 Ocakta başlar 31 Aralıkta sona erer.

BÖLÜM IV

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 28 – DAĞITMA
Vakfın varlığı ve geliri ile Vakfın amaçları gerçekleştirilmesinin olanaksız hale gelmesi nedeniyle ancak Vakıflar dağıtılabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu dağıtmaya gitmeden önce, Vakfın kalan aktif değerlerine ve bunun gelir yeteneğine göre bir bölüm harcama yerlerini azaltmak ya da büsbütün çıkarmak suretiyle gerekli değişiklerin yapılmasını sağlamaya çalışır.
Bunlara rağmen Vakıf devamında yara olmayacağı anlaşılırsa dağıtılmaya gidilir.
Vakfın dağıtılması sonunda kalan mal varlığı, Vakfın amaçlarına uygun hizmetlerde kullanılmak üzere devlete verilir.

MADDE 29 – DAĞITMA KURULU
Vakıf sona erdiği ya da dağıtılmasına mahkemece karar verildiği takdirde, o tarihteki yönetim kurulu, Dağıtma Kurulu adıyla dağıtmanın sonuna kadar görev yapar.
Mahkemenin dağıtma kararına Yönetim Kurulunun dağıtma görevi yapması sakıncalı görülürse Dağıtma Kurulu Mahkemece kurulur.